Utfodring av robotbesättningar

Aktivitet med rätt utfodring

Korna måste besöka roboten tillräckligt ofta för mjölkning och konsumtion för att de ska kunna producera mjölk enligt sina förutsättningar. Praktiken har bevisat att det måste finnas ett smakligt foder i roboten för att korna ska besöka roboten. Kraftfodret i roboten ger också kon värdefull näring. Robo-Maituri är ett smakligt allfoder som lockar korna till roboten och det är komponerat enligt de färskaste forskningsrönen.

På finländska robotgårdar kämpar man med glesa besök i roboten. Lata kor besöker inte roboten och man går miste om betydande mängder mjölk. I många besättningar är det alltför många kor som måste fösas till roboten. Vanligen är orsaken en alltför hög energinivå i basfodret. Ibland är blandfodret godare än ett kraftfoder som är olämpligt i roboten. Aktiviteten kan också sjunka om robotfodret delas ut endast en gång om dagen och korna inte stimuleras att äta på något sätt.

En hög stärkelsehalt i foderblandningen kan bero på kortsiktig gallring bland kostnaderna och man utfodrar med för mycket spannmål. Orsaken kan också finnas hos basfodren som inte alltid är analyserade. Tillgången på ensilagesocker och fibrer lämnas ofta obeaktade. Våta, industriella komponenter kan också bromsa djurtrafiken. Variationer i torrsubstansen, skiktbildning i fodret och inexakta mängder i blandningen kan också sänka kornas aktivitet.

På gårdarna kan man gå miste om betydande mängder mjölk på grund av ineffektivitet. Få gårdar når upp till 30 liter dagsproduktion. Antalet passeringar är den viktigaste mätaren på kors aktivitet i fri kotrafik. Antalet ska vara åtminstone en för varje ko. Om man i en ladugård med 60 kor får 160 mjölkningar per dag, ska passeringarna vara minst 60.

I Danmark har robotfoder testats

Försök visar att robotkraftfodret ska vara pelleterat och smakligt. Det ska innehålla tillräckligt med lättlösliga kolhydrater. I försöket testades foder med högt stärkelse- och fiberinnehåll och hög fetthalt. Resultaten visar att inte enbart pelleterade fiberkomponenter lockar till mjölkning i tillräcklig grad. Robotfodren måste ha lämplig stärkelsesammansättning och en måttlig proteinhalt.

Tabell: Inverkan från olika kraftfoder i mjölkningsroboten (Madsen m.fl. 2010)

 

Bas-

kraftfoder
Vetehaltigt

Korn-havre

Hög fetthalt

Pelleterat grönmjöl

Kraftfodrets stärkelse

10,2

34,8

26,0

13,7

6,7

Kraftfodrets protein %

22,4

15,6

16,4

21,8

17,4

Kraftfodrets

Konsumtion kg

3,79

4,20

4,21

3,52

1,88

Mjölk, kg

26,1

27,7

27,3

25,2

22,0

Fullfodret magert, allfoder i roboten

I synnerhet i fri kotrafik har sammansättningen hos och mängden kraftfodret i roboten en avgörande betydelse för robotbesöken. Om fullfodret är för kraftigt, orkar korna inte vara intresserade av mjölkning.

Det lönar sig att ha ett allfoder som innehåller stärkelse i roboten, om det finns fri tillgång till blandfoder på foderbordet. Allfodergivan ska också vara tillräckligt stor, för att en betydande del av stärkelsen ska komma via roboten till högproducerande kor. Det är helt rätt att ge de högst producerande korna mer än 8 kg allfoder om dagen i roboten, för att man ska kunna hålla fullfodret tillräckligt svagt. På det sättet hålls korna aktiva och lockas till robotbesök.

I ett danskt försök jämfördes tre basblandningar med olika energihalter, en mager blandning, en medelkraftig blandning (MK) och en kraftig blandning. Tillsammans med dessa foder fick korna antingen 6 kg eller 3 kg allfoder i roboten. Basblandningen innehöll majs- och klöverensilage, korn, ryps och snitsel. I den magra blandningen var stärkelseinnehållet ca 12 %. Tillsammans med det magra fullfodret fick korna 6 kg allfoder, med det medelkraftiga fullfodret gavs 3 eller 6 kg och tillsammans med det kraftiga fullfodret gavs korna 3 kg allfoder.

  Mager + 6 kg MK + 6 kg     MK + 3 kg Kraftig + 3 kg
Mjölkningar 3,13 2,64 2,52 2,66
Passeringar 2,44 1,30 0,57 0,91
Besök sammanlagt 5,57 3,94 3,09 3,57

Från lockfoder till mjölkningsfoder

Produktionen måste bli effektivare då kostnadsnivån stiger, om korna har produktionspotential. Robotgårdar har goda möjligheter till detta. På många gårdar ges en stor del av energin och proteinet i basblandningen. På det sättet har man dragit ner på kornas aktivitet, eftersom kraftfodermängden i roboten är liten. Betydelsen av lockfodrets näringsinnehåll förblir då liten och dyra specialfoder går till spillo. Om man vill ha