Såhär lyckas du med utfodringen

Också med ett bra foder kan man göra ett dåligt resultat, om fodret används på fel sätt. Fodren är, och skall också uppfattas, som en normal konsumtionsprodukt till vilken tillverkaren bifogar rekommendationer och information om hur de skall användas. Om kunden inte följer givna direktiv och råd, är det ur producentens synvinkel som om man körde en bilmotor utan olja, även om det klart och tydligt i instruktionsboken står att olja behövs. Det slutliga ansvaret för hur produkten används, ligger således alltid hos den som använder produkten, i detta fall alltså hos den som utfodrar fiskarna.

Du skapar resultat med kilogram, inte antal fiskar

Fisktätheten i bassängen har, vid sidan om fodret, en mycket stor inverkan på Ditt odlingsresultat.

Fiskmängden bör i början vara sådan, att det också finns tillräckligt med utrymme att leva och växa under slutskedet. Då säsongen är slut, säljs fisken i kilogram, inte per styck. Således är det också fel att hålla beståndet alltför tätt på bekostnad av tillväxten.

– Det har visat sig att en sluttäthet på knappa 20 kg per kubikmeter är lämplig, naturligtvis måste också de yttre omständigheter som råder på odlingen beaktas. Man har kunnat konstatera att även då de yttre omständigheterna är goda, så leder en fiskmängd på över 20 kg/kubikmeter till att fiskarna får slitna ryggfenor. I Finland håller de flesta odlingar en övre gräns på ca.17 kilogram per kubikmeter, berättar fiskfoderenhetens utvecklingschef Olle Lerche, som också har en lång erfarenhet av fiskodling.

Många odlare har under senaste år märkt att det kan skilja sej upptill tio procent i tillväxt och foderkoefficient mellan olika kassar. Odlarna har sökt orsaken till skillnaden i fodret, men efter att lite närmare tittat på vad som egentligen hänt i kassarna, har man kunnat se att det slutliga antalet fisk i kassarna varit annat än vad man väntat sej. Felet kan ligga i uppvägningen då fiskarna flyttades till kassen eller också bero på ett svinn som uppkommit under själva tillväxtperioden.

Den rätta tätheten i kassen är alltid direkt beroende på hurdant syreläge det för tillfället råder. dagens foder kräver mycket goda syreförhållanden för att de skall vara så effektiva som möjligt. En alltför hög täthet sänker syrehalten och försämrar på detta sätt fodrets smältbarhet och kan dessutom leda till sjukdomsutbrott med en ökad dödlighet som följd. En försämrad syresituation kan också uppstå om flera kassar placeras tätt efter varandra.

Mer effektivitet genom färre utfodringsgånger

Varje gång man utfodrar fiskarna, eller då någon rör sig i den direkta närheten av bassängerna, stressas fiskarna, eftersom rörelser genast registreras som en "nu blir det mat" signal (kampen om födan inleds). För större fiskar, över 500 gram, räcker det bra med en gång per dygn. Vi på Raisioagro brukar kalla detta för "En gång om dagen" modellen.

Nutidens foder innehåller en stor mängd energi, och fiskarna behöver tid för att smälta denna. Då hela dagens fodergiva ges på en gång, har fisken ett helt dygn på sig att smälta fodret, och då kommer den också att kunna tillgodogöra sig detta till fullo. Efter utfodring stiger fiskens syrekonsumtion och då är naturligtvis också syrebehovet som störst. Det är därför viktigt att utfodringen sker vid en sådan tidpunkt då syrenivån är som bäst.

En gång om dagen modellen inverkar också på hurpass jämnt stimmet hålls. Då man utfodrar hela dagens ranson på en enda gång, blir utfodringstiden också längre. De fiskar som står högst i hackordningen, äter först, och om utfodringsperioden är tillräckligt lång, kommer också de som är sist i ordningen att få sin beskärda del av fodret, efter att de starkaste individerna ätit sig mätta.

Använd fodertabell, undvik överutfodring

Alldeles som i idrott, så resulterar det ofta i ett dåligt resultat, om man försöker nå omöjliga mål. En konstant överutfodring i hopp om större fisk, har hämnat sig för många fiskodlare. Vi har i över tjugo års tid utarbetat fodertabeller och utfodringsdirektiv för våra foder. De har visat sig vara mycket exakta och att överskrida dessa är en medveten risktagning.

Mer om utfodringstabellerna hittar du här