Fodertabeller och foderkoefficienter för regnbågslax

Vi har nu tre olika utfodringstabeller för regnbågslaxodlare. Tabellerna är gjorda för olika årstider, vår, sommar och höst, eftersom förhållandena under dessa årstider är helt olika. I utfodringstabellen för våren har vi beaktat fiskarnas stora aptit under de perfekta förhållanden som oftast råder samt deras förmåga till kompensationstillväxt som regnbågslaxen har efter den långa vintern då fisken inte utfodrats. Under sommarperioden är det meningen att begränsa utfodringen ordentligt under den period då det kan råda höga vattentemperaturer. I hösttabellen förbereds fiskarna på den kommande vintern med en måttlig utfodring.

Tack vare den snabba foderutvecklingen har fodrens effektivitet förbättrats kraftigt sedan 1990- talets början. Detta har man lyckats med eftersom man tackvare ny teknik kunnat öka energimängden, minska mängden kolhydrat samt att genom att göra fodren så att de mer exakt motsvarar fiskarnas behov. De mer effektiva fodren måste också beaktas i utfodringsmängderna. Man kan säga att vår utfodringstabeller nu snarare begränsar utfodringen än uppmanar till  överutfodring.

Från utfodringstabellen får man den mängd foder som fiskarna skall få under ett dygn. Mängden anges som procent av biomassan. Rekommendationerna är olika beroende på fiskarnas storlek samt vid olika vattentemperaturer.

Tabellvärdet utgår från en minimi syrehalt på 7 mg/l i det utgående vattnet. Om syrehalten är lägre än detta måste också fodergivan minskas och man bör överväga om det alls lönar sej att utfodra under så dåliga förhållanden.

Tabellernas värden är riktgivande, erfarenheten har dock visat att de i praktiken ligger mycket nära den optimala utfodringen. Man skall alltid också anpassa tabellens rekommendationer till de förhållanden som råder på varje enskild odling och de utfodringsrutiner man praktiserar. Det slutliga ansvaret för hur tabellerna används och tillämpas är alltid hos de personer som ansvarar för utfodringen.

Foderkoefficienter som vi använt i tabellerna

För vissa utfodringsprogram som styr automaterna, krävs att man anger den förväntade foderkoefficienten, för att programmet skall kunna beräkna tillväxten rätt. Vi presenterar här under de foderkoefficienter vi har använt då fodertabellerna utarbetats.

Fiskens storlek Förväntad foderkoefficient
(som fodertabellen baserar sig på)
20-120 gram 0,8
120–250 gram 0,85
250–550 gram 0,90
550–900 gram 0,95
900–1200 gram 1,0
1200–1400 gram 1,05
1400–2000 gram 1,1
över 2000 gram 1,2

Då du använder våra fodertabeller för att beräkna den dagliga fodergivan behöver du naturligtvis inte längre multiplicera tabellens värde med foderkoefficienten, utan du får fodergivan direkt ur tabellen.

Fodertabellerna och de förväntade foderkoefficienterna är riktgivande, i dagens läge de facto också rätt så exakta. Som man så ofta i praktiken kunnat konstatera, påverkar dåliga yttre förhållanden samt fiskarnas eventuella försämrade tillstånd (sjukdomar, dödlighet, överutfodring, vinterfasta mm) höjande på foderkoefficienten. Således skall tabellerna användas så att dessa faktorer beaktats på varje odlingslokalitet skilt för sej.

 

Utfodringstabell för regnbågslax under vår, sommar och höst