Ny analys

Analyserna för prissättning av de inkomna partierna görs på basis av prover som tas ur leveranserna. Proven tas på flera olika ställen och leverantören av spannmålspartiet har rätt att närvara vid provtagningen. Om leverantören inte är nöjd med analysresultaten för odlingsväxterna, kan han begära en kontrollanalys inom 14 dygn efter att han erhållit avräkningen. En officiell kontrollanalys görs med hjälp av det parallellprov som tagits ur leveransen. Analysen utförs av ett utomstående laboratorium, t.ex. av Livsmedelssäkerhetsverkets (Eviras) laboratorium. Kontrollanalysen kan också utföras vid Ravintoraisios spannmålslaboratorium, om den som begär kontrollanalys så önskar.

Resultatet av kontrollanalysen beaktas i avräkningen, om det avviker mer från det ursprungliga resultatet än vad analysnoggrannheten tillåter. Evira kan exempelvis utlova en noggrannhet på +/– 0,4 procentenheter vid fastställandet av proteinhalten i korn. Om alltså resultatet av Eviras analys är mer än 0,4 procentenheter högre eller lägre än det första provresultatet, som togs ur leveransen vid mottagningen, leder kontrollresultatet till att avräkningen korrigeras.

Om man avviker från gränserna för mottagningskraven, gäller avvikelserna bara resultaten av analyserna, som utförts vid mottagningen. Om spannmålsleverantören i ett sådant fall är missnöjd med analysresultaten, måste resultaten från kontrollanalysen påvisa att kvaliteten på det inkomna partiet är i enlighet med mottagningskraven. Raisio betalar de kostnader som uppstår på grund av kontrollanalysen, om de nya resultaten leder till en korrigering av avräkningen. I annat fall debiteras den som begärt kontrollanalys för kostnaderna.