Mottagningskrav

Spannmålen som tas emot ska vara fullmogen, luktfri, ha vacker färg och i övrigt ett tilltalande yttre. Vid organoleptisk bedömning får spannmålen inte vara unken eller sotsvart. Den får inte heller innehålla skadeinsekter, spillning eller betad säd.

Vid mottagningen följs Raisios minimikrav för kvalitet och mottagningsdugligheten fastställs på basis av analyser från lasten. Raisio tar inte emot spannmål, som har behandlats med glyfosatpreparat före tröskningen.

Om spannmålspartiet inte uppfyller minimikraven för kvalitet, tillämpas det pris som parterna avtalar om vid köpet. I vissa fall används kvalitetskorrigeringar av priset enligt tabellerna i den här broschyren då minimikraven för kvalitet inte uppfylls.

Innan spannmålen lastas på transportfordonet, måste säljaren försäkra sig om att lastutrymmet är rent. Vid behov ska flaken tvättas, för att främmande lukt och smak inte ska kontaminera spannmålen. Transportmateriel för bulkfoder får inte användas för transport av brödspannmål, oljeväxter eller maltkorn. Spannmålen måste täckas över omedelbart efter lastningen. Också efter provtagningen av leveransen ska spannmålen hållas övertäckta.

Raisio väger spannmålen och utför kvalitetsanalyser enligt allmänt godkända metoder. Säljaren av spannmålen eller hans representant har rätt att närvara vid mottagningen av det levererade spannmålspartiet. Parallella prov av brödsäd och maltkorn sparas i minst två veckor efter redovisad avräkning för spannmålen. Parallellprov på underkända spannmålsleveranser förvaras också lika lång tid.

Inom EU trädde en förordning i kraft 1.7.2006 om gränsvärden för mykotoxiner i livsmedelsspannmål. Dessa gränsvärden tillämpas även av Raisio och ett spannmålsparti, som överskrider den tillåtna gränsen för mykotoxinhalterna, blir därför underkänt.

Denna broschyr är avsedd för leverantörer av spannmål, som behöver uppgifter om mottagnings- och kvalitetspris för bröd- och foderspannmål, maltkorn och oljeväxter. Spannmålspriset och kvalitetsprissättningen anges exklusive moms (0 %).

Raisio förbehåller sig rätten till ändringar i kvalitetsprissättningen.