Miljön

Ett koncept för att mäta odlingseffektiviteten - Closed Circuit Cultivation CCC®

Raisio-koncernen har utvecklat Closed Circuit Cultivation CCC® -konceptet, dvs. sluten odlingscykel, som helt togs i bruk för skördeuppgifterna år 2011. Konceptet har utvecklats för mätning av energieffektiviteten i primärproduktionen och för identifiering av miljöpåverkan på basis av mätbara faktauppgifter. Konceptet innehåller tre verktyg, som kan mäta odlingens energi- och miljöeffektivitet. Verktygen är EkoPlus, HiiliPlus och VesiPlus, som alla granskar odlingseffektivteten ur lite olika synvinklar.

De odlingsuppgifter som används för att beräkna nyckeltal för Closed Circuit Cultivation CCC®-konceptet baseras på uppgifter som lämnats av Raisios kontraktsodlare. Dessutom används de laboratorieresultat som fås från förhandsproven av spannmålsleveranserna i beräkningen. Vi får årligen ca 2000-2500 st faktaserier om olika spannmålsslag som uppfyller de uppställda kvalitetskraven för källuppgifterna till beräkningarna. Med hjälp av källuppgifterna beräknas nyckeltal för de olika leveranspartierna och rapporteras till Raisioagros kontraktsodlare via nättjänsten Viljalaari.

Closed Circuit Cultivation CCC® -konceptets verktygslåda

EkoPlus-verktyget är bekant sedan tidigare för Raisios kontraktsodlare under namnet Miljöindex. EkoPlus mäter energieffektiviteten i odlingen. Det index som mätningarna ger visar hur väl energin som använts i odlingen och odlingsinsatserna har kunnat utnyttjas för produktionen av grödan. Som jämförelsetal för index-beräkningen används den energimängd som finns i skörden av kärnorna. Ju högre indexet är, desto bättre har energin kunnat utnyttjas i form av skörd.

HiiliPlus-verktyget mäter utsläppet av växthusgaser från spannmålsodlingen och den klimatuppvärmande effekt gaserna har i form av kolavtryck. HiiliPlus beaktar utsläppen av koldioxid (CO2), metan (CH4) och kväveoxidul (N2O) som uppkommer vid odlingsåtgärder och vid tillverkningen av odlingsinsatser. Det erhållna indexet visar totalverkan (kgCO2ekv/ton spannmål) av de klimatuppvärmande växthusgaser som uppstår vid produktionen av ett ton spannmål. Avvikande från EkoPlus-indexet försöker man få ett så lågt värde som möjligt för HiiliPlus-verktyget.

Med VesiPlus-verktyget beskriver man jordbrukets inverkan på vattendragen och verktyget fastställer åkerbalansen för kvävets och fosforns del. Med VesiPlus-verktyget görs åkerbalansen upp för kvävets och fosforns del. På basis av utgångsuppgifterna beräknas dessutom urlakningen av kväve och fosfor från jordbruket och hur urlakningen inverkar på gödningen av vattendragen. Fosfatekvivalenten (kgPO4ekv) beskriver övergödningspotentialen, som allmänt används för att mäta miljöpåverkan.

HiiliPlus-verktyget kom till Viljalaari

HiiliPlus-verktyget som utvecklats för att beräkna jordbrukets kolavtryck står nu också till kontraktsodlarnas förfogande. HiiliPlus-verktyget står till förfogande i nättjänsten Viljalaari.  Med hjälp av HiiliPlus-verktyget kan Raisioagros kontraktsodlare närmare bekanta sig med de faktorer som inverkar på jordbukets kolavtryck och uppskatta hur olika odlingsåtgärder inverkar på uppkomsten av kolavtryck på den egna gården.

För beräkningen av kolavtryck matar man in i HiiliPlus-verktyget 15 värden, som inverkar på uppkomsten av kolavtryck. Verktyget är avsett för beräkning av kolavtryck från skörden av ettåriga grödor. Resultaten av kolavtryckberäkningarna presenteras som informativa stapeldiagram. Stapeldiagrammen presenterar både totala kolavtrycket från ett ton spannmål och de olika odlingsåtgärdernas inverkan på totala kolavtrycket.

Diagram: Resultaten för HiiliPlus-kolavtryck för spannmålens del skördeåret 2011 nådde nästan nivån för åren 2008-2009. Resultaten för år 2010 som hade utmanande odlingsförhållanden höjdes av spannmålens lägre avkastningsnivå i förhållande till jämförelseåren.