Köttnöt

D-värdet avgör kraftfodermängden

En god ensilagekvalitet är väsentlig också i utfodringen av köttnöt. Ju yngre vallfodret är vid skörden, desto mindre kraftfodermängd klarar man sig med. Det är skäl att ge ettans foder fritt till djur som är yngre än ett halvt år, fastän basfodret skulle vara bra grovfoder.

I startuppfödningen lönar det sig att satsa på ett mångsidigt och proteinrikt kraftfoder: Ettans foder är ett förnuftigt alternativ ända till ett halvt års ålder, eftersom förmågan att äta grovfoder är så begränsad att det för proteinets del behövs ett kraftfoder som är kraftigare än spannmål. Köttnöt av mjölkkoras som är äldre än sex månader klarar sig på spannmålskraftfoder utan proteintillsats, om det finns utmärkt ensilage att tillgå. Gammalt eller proteinfattigt ensilage förutsätter ett rypstillskott.

Pikku-Mullin-Herkku vid sidan av mjölknäring

 På köttnötgårdar lönar det sig att ge förmedlingskalvarna Pikku-Mullin-Herkku som första kraftfoder vid sidan av mjölknäringen eftersom fodret fungerar bättre för kalvar än ett ettans allfoder baserat på ryps. Risken för svackor i tillväxten under avvänjningen minskar liksom dödligheten, om kalvarna är stora vid avvänjningen.

Hos mjölknäringskalvar spjälks ryps sämre än soja. Vete spjälks bättre än korn. Förbehandlat vete ger kalven bättre smältbar energi än oprocesserad spannmål. Pikku-Mullin-Herkkus huvudspannmål är förbehandlat vete och proteinet är soja. Dessutom har Pikku-Mullin-Herkku växtbaserade naturliga "koccidiostater", som har en erkänd effekt mot diarré. För mjölknäringsperioden lönar det sig att välja soja-vetebaserade Pikku-Mullin-Herkku, som har bättre smältbarhet än rypsbaserade ettans foder. Ju bättre foderintaget och tillväxten är under mjölknäringsperioden, desto större är kalvarna vid avvänjningen, och då minskar förekomsten av avvänjningsproblem och diarréer och kalvarna är friskare.

Efter mjölknäringsperioden kraftfodret Mullin-Herkku 1

Nöt har potential att växa effektivt ända till ett halvt års ålder. Men förmågan att inta grovfoder är begränsad och därför behövs ett protein- och energihaltigt ettans allfoder också utöver ett förstklassigt ensilage.

Köttnöt som är yngre än sex månader har nytta av ett smakligt och mångsidigt ettans allfoder. Intaget av kraftfoder och ensilage ökar jämfört med utfodring med korn och ryps. Enbart spannmål räcker inte, fastän ensilagekvaliteten skulle vara utmärkt. Om kalvar som är yngre än sex månader får fullfoder för slutuppfödningen som basfoder, lönar det sig att ge Mullin-Herkku 1 fritt ovanpå fullfodret. 

Mullin-Herkku 1 innehåller energi från korn och protein från ryps. Fodret har också alla mineraler, spårämnen och vitaminer, som kalven behöver under startuppfödningen. Soda förebygger försurning av vommen.

Kvaliteten på ensilaget avgörande i slutuppfödningen

I takt med att tjurars slaktvikt har ökat har det varit nödvändigt att effektivera utfodringen. Inom tio år har tjurarnas slaktvikt gått upp med mer än 50 kilo. Mängden kraftfoder och dess sammansättning beror på ensilagets kvalitet. Om tillväxtmålen är högt ställda, är det skäl att analysera ensilaget för att få det rätt kompletterat. Med Raisios utfodringsprogram kan man beräkna exakta och ekonomiska utfodringsalternativ också för köttnöt.

Behovet av kraftfoder fördubblas, om ett ensilage med D-värdet 720 byts till ett ensilage med D-värdet 620. Vid sidan av mycket ungt skördat ensilage ger en kraftfoderandel på 40 % samma tillväxt som gammalt skördat ensilage med en kraftfoderandel på 80 %. (Sten m.fl. 2002, diagram)

Vid sidan av bra ensilage klarar sig köttnöt av mjölkkoras, som är äldre än sex månader, med en måttlig kraftfodernivå och enbart korn duger bra som kraftfoder. Om ensilagets D-värde är över 670 och det innehåller över 14 % protein, behövs inte nödvändigtvis tilläggsprotein, om fodrets konserverade kvalitet fortfarande är god och kraftfodergivan är högst 50 % av torrsubstansen. Men det är viktigt med mineralutfodringen. Till exempel Nauta-Melli E eller Pihatto-Melli är lämpliga för slutuppfödningen.

Vid sidan av gammalt skördat ensilage måste man höja kraftfoderandelen till de övre fysiologiska gränserna, och då blir vommen sur och risken för klövproblem växer. Till och med leverbölder kan bli vanliga. Levande jäst och soda som finns i Opti-Melli balanserar vomverksamheten också hos köttnöt och minskar därigenom problem som härrör från kraftig kraftfoderutfodringen.

Raisios Mullin-Herkku 2 är ett mångsidigt slutuppfödningsfoder för köttnöt, som möjliggör en stor kraftfodergiva utan att vommen blir sur. Energin kommer i huvudsak från korn och fodret innehåller dessutom rypsprotein. Den nya sammansättningen innehåller mera soda än normalfodren. Mullin-Herkku 2 passar i foderstaten i synnerhet om ensilagets D-värde är lågt.

Egna rekommendationer för köttrasdjur

För utfodringen av köttnöt behövs rasspecifika rekommendationer. Om tillgången på protein är alltför knapp, stannar tillväxten av och djuret börjar bilda hull för snabbt. Storrasindivider kan födas upp längre och då ligger tillväxtmålet över 400 kilo. För småvuxnare rasers del torde man komma till den bästa kvalitetsklassen, om målet för slaktvikten stannar under 400 kg.

I mineralutfodringen av dikor som satts i sin kan man använda Nuolu-Melli Umpi-hinken, som innehåller nödvändiga mineraler, spårämnen och vitaminer. E-vitaminer och selen säkerställer en god motståndskraft inför kalvningen. Kalvarna som föds har bättre livskraft, om utfodringen av moderkon är i balans. På betet kan man ha Nuolu-Melli Kalsium, som både kor och kalvar kan slicka.

Sammandrag av utfodringen av köttnöt

1. Mjölknäringsperioden

som kraftfoder det lättsmälta soja-vetebaserade Pikku-Mullin-Herkku
innehåller en ny, grön "koccidiostat"
problemen minskar;
en svacka i tillväxten under avvänjningen
dödlighet efter avvänjningen
diarré

 

2. Startuppfödning < 6 månader

dra nytta av potentialen för effektiv tillväxt
begränsad förmåga att äta grovfoder
som kraftfoder det allt förmånligare korn-rypsbaserade Mullin-Herkku 1

 

3. Slutuppfödning > 6 månader

A. Spannmålsutfodring

som mineral Nauta-Melli E, som har hög E-vitaminhalt/köttets kvalitet
eller det nya Nuolu-Melli Kalsium (fritt tillgängligt) eller Pihatto-Melli
om det finns problem med sur vom, klövarna, leverbölder
-> ges 100-200 g Opti-Melli/dag
om ensilaget är gammalt, använd Raimix-Rouhe som proteinfoder

B. Allfoderutfodring

Mullin-Herkku 2, ett förmånligt allfoder för slutuppfödningen
proteininnehållet är tillräckligt också vid sidan av gammalt ensilage
mångsidig sammansättning och soda som minskar risken för sur vom, klövproblem och leverbölder.

 

4. Dikogårdar/köttrasdjur

för kalvar på bete Mullin-Herkku 1-> också ett dåligt bete räcker bättre till för dikor, inga avvänjningsproblem. Dessutom en hink Nuolu-Melli Kalsium på betet för dikor och kalvar nära vattenposten

för gödning Mullin-Herkku 2 eller spannmål+Raimix-Rouhe. Protein för köttrasdjur också under slutuppfödningen.

Nuolu-Melli Dry för dikor under slutet av dräktigheten