Höns

Utfodring

Kycklingfasen

De första levnadsveckorna är mycket viktiga. Då utvecklas bl.a. benstommen, blodomloppsorganen, immunförsvaret och fjäderdräkten. Dunungens vikt ökar med nästan det femdubbla under de tre första veckorna.

Konsumtionsförmågan är dock begränsad, och därför är utfodringen förknippad med utmaningar. En grynig konsistens på fodret möjliggör tillräcklig konsumtion. Det är nödvändigt att utfodra med industriellt foder i detta skede, fastänman kanske kommer att använda koncentrat-spannmål under uppfödningen.

Proteinmängden och -kvaliteten (aminosyrasammansättningen) är viktiga för att de inre organen och musklerna ska utvecklas optimalt. För benstommen behövs lämpliga mängder och proportioner av mineraler, främst kalcium och fosfor. Hy-D -vitaminet tryggar en god utveckling av benstommen.

Utvecklingen av motståndskraften

Ett fungerande immunförsvar, dvs. motståndskraft mot sjukdomar, har blivit allt viktigare, då storleken på enheterna ökat. Också övergången från burar till alternativa produktionsformer innebär stora utmaningar för hönornas välbefinnande.

Med tillsatser av de s.k. gröna tillväxtbefrämjande medlen (fettsyror, betain, organiskt selen, enzymer) stöder man immunförsvarets utveckling och säkerställer en jämn flock (låg variationskoefficient) och att man uppnår den idealvikt som förädlaren ställt upp.

Foder för kycklingfasen, Poikas-Herkku, fås som bulk och i säckar.

Uppfödningsfasen

Efter kycklingskedet från och med ca sex veckors ålder får unghönorna övergå till allfodret Kasvatus-Herkku 1. Fodret används till 11 veckors ålder, dvs. ända tills unghönorna fortsätter sin s.k. grundtillväxt. Under åldersintervallet 11-17 veckor används Kasvatus-Herkku 2 -fodret. Detta foder som kom ut på marknaden i december 2010 beaktar behoven under den harmoniska tillväxten.

Med Kasvatus-Herkku 2 -fodret förhindrar man fettbildning hos unghönsen och tryggar utvecklingen av foderkonsumtionen under värpstarten. Om hönsen flyttar till värphönseriet innan de är 17 veckor gamla, ges detta foder till en början också i värphönseriet. Flyttningsstressen minskar om foderbyte inte sker samtidigt med flytten.

Hösten 2011 kom Kasvatustiiviste ut på marknaden för koncentrat-spannmålsutfodring av unghönor. Med detta koncentrat tryggas främst en tillräcklig tillgång på fosfor och en god utveckling av benstommen. Om man vill utfodra med koncentrat-spannmål, ska man analysera den egna spannmålen och begära en utfodringsrekommendation.

Utfodringen under uppfödningsfasen är inte så komplicerad som under kycklingfasen. Genom att väga unghönsen åtminstone varannan vecka, vet man hur man ska justera fodermängden och antingen minska eller öka fodergivan.

Vikten som förädlaren rekommenderat måste hållas. En alltför låg levandevikt leder till försenad värpstart och ökad dödlighet, medan en för hög levandevikt ger feta unghöns och sämre värpresultat.

Från uppfödningsfodren är det bra att gå över till ett kalciumhaltigt värpfoder i god tid.

Värpfasen

Tiden före värpningen

Pubertetstillväxten sker under en vecka, om flocken utvecklats jämnt. En aminosyrasammansättning av god och mångsidig kvalitet tryggar både pubertetstillväxten och en normal viktutveckling hos hönorna.

Bildningen av märgben får fart 7-10 dagar innan det första ägget värps, dvs. samtidigt med att man förlänger dagen. Vid den här tiden ökar skelettets vikt med 15-20 gram eller 20 procent.

Kalciumhalten i märgbenet ökar med 4-5 gram. Detta kalcium använder hönan under värpningen för skalbildningen tillsammans med det kalcium som finns i fodret. Märgbenet ger 30-40 % av det kalcium som finns i äggskalet.

En tredje viktig uppgift utöver pubertetstillväxten och märgbensbildningen som hönorna ska klara av uppnås under levnadsveckorna 17-19 är att förbättra och upprätthålla immunförsvaret. Flytten från uppfödningshönseriet till värphönseriet och värpstarten är förändringar som stressar organismen. Man kan stöda fåglarnas motståndskraft med komponenter som ska tillsättas fodret (fettsyror, betain, enzymer, organiskt selen).

Hönan har fortfarande en begränsad konsumtionsförmåga och därför är det viktigt att fodret har rätt konsistens. Strukturmalt foder säkerställer en tillräcklig konsumtion och att målvikten hålls. I utfodring med koncentrat-spannmål i värphönserier lönar det sig att som första foder använda Kasvatus-Herkku 2 (användningstid 11-17 veckor) och Kana-Herkku Aktiivi för att säkerställa en störningsfri start.

Aktivfasen

Kana-Herkku Aktiivi -utfodring inleds då hönorna är 17 veckor. Hönorna fortsätter växa hela aktivfasen och därför innehåller Aktiivi-fodret treonin-aminosyran som säkerställer en tillräcklig ökning av levandevikten ända tills hönorna är 28 veckor. Målet är att levandevikten inte ska sjunka under hönornas kritiska skede vid 22-24 veckors ålder.

Värpningen stiger hastigt till mer än 95 procent, ofta mer än 98 prosent. Om fodret har rätt energihalt och konsistens tryggas en tillräcklig energitillgång under perioden med begränsad konsumtionsförmåga. Om man väger hönsen varje vecka och justerar antalet utfodringsgångersäkerställs en riktig inriktning på utvecklingen.

Dessutom krävs att aktivfasens foder innehåller förstklassigt protein, för att äggvikten snabbt ska stiga från S-klassen till M-klassen.

Kana-Herkku Aktiivi är också lämpligt i avelshönserier. Aktiivi-fodrets exceptionellt höga vitamin- och spårämneshalter garanterar goda ruvningsresultat och livskraftiga dunungar.

Profitfasen

Kana-Herkku Profit -utfodring inleds då hönorna är 28 veckor. Men man kan använda Aktiivi längre än till levnadsvecka 28, om hönorna värper ordentligt och/eller ökningen av levandevikten har blivit långsammare. Efter aktivfasen börjar den okomplicerade fasen i hönans liv. Hönan växer inte längre och hon kan äta tillräckligt med foder. Produktionen når sin högsta kilomängd och äggskalet håller god kvalitet.

Foderförbrukningen kan justeras optimalt, om hönornas levandevikt kontrolleras med två veckors intervaller. Överdriven viktökning borde undvikas för att äggvikten ska stabiliseras och hönan undgå fetma. Detta är lättare nu än förr. Det nya Profit har mera energi nu än tidigare. Hönan ökar inte längre sin foderkonsumtion och därför är det lättare att justera tillgången på näringsämnen enligt önskat slutresultat.

Seniorfasen

Då värpningen sjunkit under 90 procent går man över till Kana-Herkku Seniori -fodret. Nutida hönor minskar inte sin produktion väldigt mycket mot slutet av värpperioden, och därför behöver hönan fullvärdigt foder ända till slutet.

En stor utmaning är att hålla en vikt på ägget som är optimal med tanke på prissättningen och att få en bra kvalitet på äggskalet.Det nya Senior har också fått ett större energiinnehåll liksom Profit. Foderförbrukningen ökar inte längre mot slutet, och därför är det lättare än förr att justera näringsämnena.

För äggskalskvalitetens skull har Senior fått ett tillskott av C-vitamin och Hy-D -vitamin, för att kalciumet ska absorberas bättre från tarmen. För att öka den allmänna vitaliteten och välmåendet innehåller Senior-fodret ett fettsyrapreparat, organiskt selen och zink. Det nya Kana-Herkku Seniori kan med fördel användas också under förlängd värpperiod.

Egen spannmål till värpande hönor

Om man vill använda egen spannmål till hönorna kan Raisioagro analysera denna och utarbeta en foderrekommendation för aktiv-, profit- och seniorfaserna.

Raisio har tre koncentrat för värphöns, ett som innehåller fiskmjöl, ett som är baserat på vegetabilier och ett non-GMO.

Kanatiiviste-Herkku är ett baskoncentrat som innehåller fiskmjöl och vars en proteinhalt är 43 % och energiinnehåll 10,3 MJ/kg. Genom en tillsats av vegetabilisk olja utöver korn, havre och vete har energiinnehållet kunnat höjas.

Munitus-Herkku är ett vegetabiliskt koncentrat med 40 % protein 10,0 MJ energi/kg.

Då man utfodrar med koncentrat-spannmål är det viktigt att komma ihåg rätt kalkmängd i alla produktionsskeden. Den kalk som ska användas ska inte separera då foder flyttas. Kycklingkalk är ett tryggt val. Utöver den kan man använda små mängder finkalk.

Raisiso har också kycklingkalk!

I utfodring med koncentrat-spannmål måste särskild vikt fästas vid konsistensen på foderblandningen, eftersom den har en stor betydelse för foderkonsumtionen och hönornas välmående.

Alltför finmalen spannmål minskar konsumtionen i det skede då hönsen har begränsad konsumtionsförmåga (aktivfasen), och muskelmagen inte får tillräckligt med arbete. Dammigheten kan minskas genom en tillsats av 0,5-2,0 % vegetabiliskt olja i foderblandningen. Tillsatsen av olja höjer också fodrets energiinnehåll.

Energiutfodringsmodellen kan tillämpas också på utfodring med koncentrat-spannmål. Det är bäst att hålla ungefär samma energihalt i blandningen ända till slutet. Detta blir möjligt om man använder vete och/eller vegetabilisk olja ända till slutet.

Siipi-Melli

Siipi-Melli används i koncentratutfodring under slutvärpningen för att stärka äggskalets kvalitet. Det är sammansatt speciellt för de situationer då hönor får värpa över ett år. Siipi-Melli innehåller kalcium i organisk form, som kan utnyttjas ännu bättre än det oorganiska kalciumet.

Vitaminerna i Siipi-Melli deltar i transporten av kalcium i organismen. Av D-vitaminet använder vi varianten 25-hydroxikolekalciferol. Om fodret innehåller valigt D3-vitamin, går detta först till levern, där det måste omvandlas till 25-hydroxikolekalciferol. Om man använder 25-vitaminvarianten i fodret, utnyttjas D-vitaminet effektivare i organismen.

Ett annat vitamin i Siipi-Melli är C-vitamin. Normalt kan fjäderfän bilda tillräckligt av detta vitamin. I stressiga situationer kan det dock bli brist på C-vitamin. Under den långa värpningsfasen kan bildningen av C-vitamin lida och antalet knäckta ägg ökar.

Fettsyror är den tredje näringsämnesgruppen i Siipi-Melli. De upprätthåller hönans allmänna välmående, som naturligtvis är mycket viktig under den långa värpningsperioden. Efter 50:e levnadsveckan värper hönsen omkring 40 % av sina äggkilon, om de får värpa ett år, och om hönorna får värpa 15 månader, blir andelen rejält över hälften av äggkilona.

Oberoende av om man har hönorna att värpa de traditionella 12 månaderna eller längre lönar det sig att ge Siipi-Melli då hönorna är 50 veckor gamla. I början är användningsmängden ett kilo per ton färdigt foder, men senare kan mängden ökas till två kilo beroende på äggskalets kvalitet.