Hercules LP lågfosforfoder

HERCULES LP- strök bort belastningen

Raisioagro tog som första i världen år 2009 i bruk fytas enzym i fodren för stor regnbåge, vilket gjorde att fosforbelastningen från fiskodlingar sjönk märkbart.

Enligt de foderförsök som utfördes tillsammans med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI), minskades fosforbelastningen med 26 % per kilogram producerad fisk.

 Hercules LP innehåller endast 0,7 procent fosfor. Före LP fodret kom ut på marknaden har det inte funnits något regnbågslaxfoder med mindre fosfor än 0,8 %.

Smältbarheten för fosfor i råvaror från växtriket ökar

Fiskar, såsom alla andra djur, måste få den fosfor de behöver för bland annat benbyggnaden via fodret. I råvaror som härstammar från växtriket, är fosfor lagrat som fytinsyra, och som sådan är den inte tillgänglig för fiskar. För att spjälka fytinsyran behövs enzymet fytas.

Hos enmagade djur, dit ju också fiskar hör, är fytasaktiviteten i det närmaste obefintlig, och således kan de inte heller effektivt utnyttja den fosfor som växterna innehåller. Fisk kan endast tillgodogöra sej 10-25 % av växternas totalinnehåll av fosfor. Detta är också en av orsakerna till att man använder fiskmjöl i fiskfoder, eftersom fiskmjölets fosfor jämfört med växternas fosfor har en rätt god smältbarhet.

Då fytasentzym togs i bruk i Hercules LP kunde man samtidigt drastiskt öka mängden växtprotein i förhållande till mängden fiskprotein.

Det fytasentzym som ges med fodret frigör ca 50 % av den fosfor, som funnits bunden i fytinsyran,  och gör den således tillgänglig för fisk. Tack vare detta kan vi alltså öka mängden växtprotein samtidigt som den totala mängden fosfor som fodret innehåller kan minskas med över 10 %. Då  mängden fiskmjöl minskade hade detta också en positiv effekt på de allt mindre bestånden av foderfisk i världshaven. Då regnbågslax utfodras optimalt kan man med Hercules LP fodren producera lika mycket fiskprotein (regnbågslax innehåller i medeltal 170 gram protein per kilogram), som man förbrukar.

Fytinsyran har också en antinutriell funktion, dvs. den gör att smältbarheten och upptagningen av proteiner i matspjälkningskanalen försämras. Detta i sin tur innebär att då vi nu tillsätter fytasentzym så förbättras också proteinernas smältbarhet i fodret.

Stor betydelse i tillväxtfodren

Fytasentzym används i 5, 7 och 9 mm Hercules LP foder. Dessa storlekar kan användas redan från en fiskstorlek på 120 gram. Med fytasenzym tillsatsen försöker vi minimera miljöpåverkan från fiskodlingen, vilket också lyckas, eftersom dessa foderstorlekar utgör 95 % av den totala mängden fiskfoder som används.

Den mängd foder en fisk äter under de första stadierna av sitt liv är en mycket liten andel av vad den äter under hela sin livstid. Från att den kläcks och ända till en vikt på 125 gram äter den endast 5 % av vad den förbrukar under sin hela livscykel, förutsatt att fisken odlas till en slutvikt på 2,5 kilogram.

Fosforhalten i yngel är större än vad den är i stor fisk, och därför har yngel också ett större behov av smältbar fosfor. Detta innebär att fiskmjöl fortfarande är den effektivaste råvarukällan för fosfor för fiskyngel. Att också i yngelfoder ersätta fiskmjölet med växtprotein som har en lägre fosforhalt, innebär inte att man samtidigt att man gör en miljögärning, eftersom man i så fall skulle vara tvungen att tillsätta fosfor i någon annan form, för att fiskens minimibehov skall tillfredställas. 

En märkbar förändring för miljön

Det innebar en märkbar förbättring för miljön då man började använda Hercules LP. Ett stort tack för detta skall riktas till de Finländska fiskodlarna som fördomsfritt använder Hercules LP. Från att Hercules LP lanserades år 2009 har det blivit allt mer populärt och är idag det foder som används mest i Finland. Den minskade miljöpåverkan som man tack vare fytastillsats uppnått, är ett märk-bart framsteg för hela branschen, vilket också kunde bevisas i försök utförda av oberoende forsk-ningsinstitut (VFFI, Rymättylä 2008).

Till Hercules LP produktserien hör också Hercules LP OPTI. Genom att utfodra enligt OPTI-utfodrings konceptet fyller produktionen av regnbågslax kraven för ett hållbart nyttjande av naturre-surserna. Tack vare OPTI programmet så kan man minska användningen av fiskolja med bevarande av de för oss människor hälsosamma fettsyrorna på en tillfredställande nivå så att fiskarna fortfa-rande kan sägas vara synnerligen hälsosam mat. Tack vare konceptet minskar den mängd marina råvaror som används i fodren som fisken äter under sin livstid till hälften.

(läs mer om fettsyror)