Ekoeffektiv primärproduktion

Fiskodling: Från att ha varit den historiska syndabocken till primärproduktionens "Eko-Etta"

Den Finländska fiskodlingen, som under de senaste två årtiondena upplevt hårda tider kan idag med fog anses vara en ekologiskt effektiv livsmedelsproduktionsform. Många av de personer som varit sysselsatta inom branschen har upphört med verksamheten av en eller annan orsak under de senaste tio åren. Detta har delvis berott på att fiskodlingen helt orättvist blivit beskylld för att vara den i det närmaste enda belastaren, och också den största orsaken till övergödningen av vattendragen. Resultatet blev en hetsjakt i miljöns namn, som resulterade i att branschen kördes ner genom synnerligen stränga miljökrav. Tyvärr är fiskodlingen allt fortfarande under förstoringsglas då det gäller miljöfrågor, trots att man märkbart lyckats minska på belastningen och branschens andel  av totalbelastningen på vattendragen i dag är i det närmaste obefintlig.

De som allt fortfarande är kvar i branschen, är i dag verksamma på ett ur miljösynpunkt mycket hållbart sätt. Fiskodlingen uppnådde som enda bransch den reducering av näringsbelastning som satts i "Målen för vattenskydd fram till år 2005" . Den positiva utvecklingen har också fortsatt ända sedan dess.

Enligt Finlands miljöcentrals statistik var fiskodlingens andel av närsaltsbelastningen år 2012 för fosforns del endast 1,8 % och för kvävets del 0,9 % av Finlands totala belastning.

Då man sätter den Finländska belastningen i proportion till Östersjöns totala yttre belastning blir andelen ännu mindre, Finlands andel är ca 10 % av den totala yttre belastningen.

Effektiv proteinproduktion

Fiskodling producerar effektivt livsmedel som består av mycket hälsosamma fetter och proteiner. Med dagens foder och

noggrann utfodring kan vi skapa ett kilogram levande fisk med ett kilogram torrfoder. Räknat som rensad produkt blir detta 840 gram livsmedel som mycket lätt kan tillredas till en hälsosam och välsmakande produkt. Ingen annan husdjursproduktionsform är lika effektiv.

I tabellen här nedan jämför vi hur mycket rent kött av olika produkter, som kan användas som livsmedel, man kan producera med 100 kilogram foder. (s.k. insats-produkt princip, där man inte beaktar skillnader i fodrens innehåll)

Produktionsdjur     Fodermängd kött
Lax 100 kg 65 kg
broiler 100 kg 20 kg
Svin 100 kg 13 kg

(källa: Norsk Fiskeoppdrett 12a/2010)

Användningen av marina råvaror har minskat

Innehållet i fodren har förändrats och går allt mer mot vegetabiliska råvaror. Det finns två orsaker till detta: Då innehållet av fiskmjöl minskar, minskar samtidigt halten av fosfor i fodret, vilket leder till en lägre fosforbelastning från fiskodlingen. En minskad mängd av fiskmjöl i fodret har också en positiv inverkan på de allt mindre bestånden av foderfisk i världshaven. Olika vegetabiliska proteiner, såsom förädlade sojaprodukter, ersätter i allt större grad fiskmjöl som tidigare varit huvudkällan för proteinerna i fiskfodren. Fiskmjöl behövs och är allt fort farande en viktig råvara. Vegetabiliska oljor, såsom rybsolja, har ersatt en del av den huvudsakliga energikällan som är fiskolja. 

Den mängd foderfisk som behövs för att få ett kilogram tillväxt har ,vad gäller proteiner, minskat rejält sedan början av 1990 talets början. Då fiskodling är som effektivast, producerar man idag lika mycket fiskprotein som man använder i foderproduktionen. (Mer om detta hittar du under FIFO).

Den av de marina råvarorna som man allra mest behöver i fiskfoder är just fiskmjöl. Rent teoretiskt, kunde man med dagens kunskap, ersätta fiskoljan helt med vegetabilisk olja. Om så görs, måste man också lösa frågan hur man ersätter de hälsosamma Omega-fettsyror som vi önskar att skall finnas i den fisk vi äter, eftersom fettsyresammansättningen i fisken också påverkas om man ändrar fettsyresammansättningen i fodret.

De hälsosamma fettsyror som fiskarna innehåller, som tillexempel EPA och DHA i Omega-3 gruppen, kan fiskarna inte själva syntetisera, utan de måste få dem via födan. Dessa fettsyror finns över huvudtaget inte i vegetabiliska fetter, och den enda källan för dessa är marina råvaror såsom fiskolja.

Fiskoljan är en biprodukt som framställs vid produktionen av fiskmjöl. Det är också fiffigast att använda den i fiskfoder, eftersom fiskarna upptar de viktiga fettsyrorna mycket effektivt. Då man diskuterar fiskolja är det också bra att komma ihåg att det är just tackvare att man lyckats höja fetthalten i fodren som fiskodlingen blivit så effektiv som den idag är, vilket också lett till att miljöbelastningen från fiskodlingen minskat såpass kraftigt som den gjort.