Andra Melli-foder

Aseto-Melli har komprimerad energi för kor i laktationsökning

Ökad produktion, dräktiga kor och friska klövar

Aseto-Melli innehåller skyddat fett, propylenglykol och biotin. Man vet att dessa ämnen påverkar bl.a. mjölkproduktionen, fruktsamheten och klövhälsan positivt.

 Aseto-Melli innehåller rikligt med energi. Energin i Aseto-Melli består i huvudsak av propylenglykol och skyddat fett. Dessutom innehåller det kli och snitsel. Det innehåller också melass som förbättrar smakligheten, soda som neutraliserar vommen och biotin som påverkar tillväxten av klövarnas hornämne.

Inverkan av utfodringen på sockerhalten

Flera försök i olika länder visar att blodsockerhalten har en avgörande betydelse för kornas hälsa. Vid tiden för kalvningen har blodsockerhalten en väsentlig inverkan på den förestående produktionen och fruktsamheten. Därför har propylenglykolen fått brunsterna att starta tidigare och förkortat kalvningsintervallet.

Utöver propylenglykolen har smältbara fibrer och balanserad vomjäsning främjat en lämplig blodsockerhalt. Från skyddat fett får man flerfaldigt med energi jämfört med spannmål utan att vomverksamheten störs. Därför är Aseto-Melli till nytta speciellt om man utfodrar med eget spannmål-ryps eller med spannmål-koncentrat.

Biotin och soda efter kalvningen

Ny forskning visar att biotinet främjar klövhälsan, förbättrar fertiliteten, höjer blodsockerhalten och produktionen.  Efter kalvningen kan kon lida brist på biotin, eftersom behovet ökar och den egna biotinproduktionen ligger nere. Under laktationsökningen måste vommen hos nästan alla kor tåla en enorm syrabelastning, då kraftfodergivan blir större. Soda eller natriumvätekarbonat är ett effektivt vomneutraliserande ämne.  Aseto-Melli har en tillsats av biotin och soda, och därför får kon dessa ämnen vid rätt tidpunkt efter kalvningen.

Ett kilo om dagen

Ge kon ett kilo Aseto-Melli om dagen. Tillvänjningen inleds redan under sintidsprepareringen och utfodringen får fortsätta under ett par månader efter kalvningen. Vid kraftig brist på energi och vid akut acetonemi kan man öka dagsgivan ända till tre kilo. Aseto-Melli är nämligen ett energikoncentrat. Det innehåller inte mineraler, och därför ges mineraler för laktationsperioden på normalt sätt tillsammans med Aseto-Melli.

Opti-Melli håller vommen i skick

Levande jäst har blivit allt populärare i nötfoder under senare år. De positiva resultat forskningen gett har uppmuntrat till att använda levande jäst. Tyvärr så dör också en stor del av värmetålig jäst, då pelletringsvärmen överstiger 70 grader.  I Opti-Melli överlever jästen, eftersom produkten inte pelleteras.

Levande jäst minskar ansamlingen av mjölksyra i vommen och då minskar risken för sur vom. I synnerhet om jästen kombineras med ämnen som buffrar vommen, ökar konsumtionen av ensilage och spjälkningen av fibrer. Jästen är dock en levande organism, som dör vid upphettning. Därför har jästen tagits bort ur Raisios pelleterade kreatursfoder. Nu kan man få levande jäst i Opti-Melli, som inte är pelleterat.

Ute i Europa är "normal" pelleteringsvärme ca 60 grader. Värmetålig jäst överlever huvudsakligen denna "normala" pelleteringsvärme. Forskning har dock visat att då värmen överstiger 70 grader, dör en stor del av jästen. I Finland pelleteras foder i minst 75 grader, då behandlingstiden är över 10 minuter. Om pelleteringen är snabb, måste fodret värmas upp till minst 81 grader. En del av foderfabrikerna säger att de pelleterar i 90 grader.

Då vommen blir sur flyger gödseln ut och kon blir mager

Mikrober som spjälker socker och stärkelse producerar mjölksyra i vommen, som är tio gånger så kraftig som propionsyra, ättiksyra eller smörsyra. Därför borde man snabbt kunna undslippa mjölksyran. Om foderstaten innehåller för mycket stärkelse och alltför lite grovfoder, börjar det bildas mjölksyra i vommen.

Mikroberna trivs inte i alltför sur miljö och en del av dem dör, och då samlas sönderfallsprodukter från bakterier i vommen, som i sin tur gör kon mottaglig för bl.a. klövsjukdomar. Matlusten avtar, idisslingen minskar, gödseln är lös och risken för löpmageproblem ökar. Trots en hög energihalt i fodren magrar kon.

Konsumtion, produktion och mjölkhalter ökar

Buffrande ämnen och levande jäst kompletterar varandra. De har olikartade verkningsmekanismer och bör därför ges tillsammans. Buffrarna påverkar syrorna direkt och neutraliserar vommen och håller pH-värdet stabilt. Natriumbikarbonat är det vombuffrande ämne som man vanligen använder och som kan kompletteras med magnesiumoxid och utfodringskalk. Levande jäst minskar bildningen av mjölksyra i vommen. I försöken minskade den levande jästen mjölksyramängden t.o.m. med 70 %, eftersom jästen aktiverar mikrober som använder mjölksyra.

Opti-Melli innehåller buffrande ämnen och levande jäst, vars överlevnad tryggas med en ny konsistens. Detta tryggar vomverksamheten också då foder byts och foderstater ändras. En rikligare användning blir spannmål är möjlig utan vomstörningar. Hjälp fås också då ensilaget skördats ungt eller om det innehåller mycket socker. Tack vare optimal vomverksamhet ökar Opti-Melli konsumtionen, mjölkproduktionen och mjölkhalterna. I robotladugårdar kan man se effekten som ökad aktivitet.

Vita-melli ger motståndskraft

E-vitamin och selen har konstaterats påverka organismens motståndskraft, kvarbliven efterbörd, infektioner och fruktsamhet. I synnerhet vid tiden för kalvningen och i början av laktationen behövs dessa mineraler i högre utsträckning än vanligt.  Det lönar sig att ge Vita-Melli till sina och nykalvade kor.

Kornas motståndskraft sjunker med omkring hälften vid tiden för kalvningen. Både E-vitaminet och selen är antioxidanter, som påverkar motståndskraften och dessutom förökningsfunktionerna. De förebygger infektioner och andra sjukdomar. I början av laktationsperioden kan dålig motståndskraft försvaga fruktsamheten. 

E-vitamin och organiskt selen

Under sintiden borde kon få ca 1000 mg E-vitamin om dagen. Om det ofta förekommer mastit i besättningen, brukar man ge rekommendationen att ge t.o.m. 2000 mg om dagen veckorna före kalvningen. Under laktationen är behovet drygt 500 mg. Färskt gräs innehåller rikligt med E-vitamin men största delen av det förstörs vid ensileringen.

Vita-Melli har nu också en del av selenet i organisk form. Absorberingen av organiskt selen är effektivare än av oorganiskt. Vita-Melli innehåller niacin som gör leverfunktionen effektiv, biotin som främjar klövhälsan och så mycket som 5500 mg E-vitamin/kg. Med hjälp av tillräcklig E-vitaminutfodring kan man förbättra kors stresstålighet och motståndskraft och minska förekomsten av mastit, kvarbliven efterbörd, ketos och risken för fettlever och främja fruktsamheten.

Problemen med kvarbliven efterbörd ökade, då Vita-Melli utelämnades

Från praktisk utfodring på gårdar har vi fått veta att det faktiskt lönar sig att ge Vita-Melli till kalvande kor. I en lösdriftsbesättning ges Vita-Melli normalt i kalvningsboxen ett par veckor före beräknad kalvning. I besättningen med 70 djur var det endast några kvarblivna efterbörder per år. Under kalvningsrusningen på vintern hann korna inte få Vita-Melli, eftersom 12 kor kalvade inom en kort tid. Av dessa fick fem kvarbliven efterbörd. Problemet är vanligen inte det enda, eftersom de kor som råkar ut för det också har lättare för att få mastit.