Raisioagro, en föregångare

Vi lever av naturen, naturen lever av oss. Denna mening passar bra som valspråk för vårt utvecklingsarbete. Vi är en föregångare inom fiskodlingens miljöfrågor och innovationer inom branschen i Finland och varför inte i hela världen.

Det är svårt att mäta ifall någon är en föregångare, men det är lättare att värdesätta på basen av det arbete som gjorts. Vi har som första företag introducerat nya energirika foder som samtidigt innebar en mindre miljöbelastning, och vi har också introducerat direkta miljöinnovationer. Detta har gjorts i samarbete med Finländska forskningsinstitut och fiskodlare.

På 1990-talet introducerade vi de första högenergifodren, Royal, som hade en fetthalt som överskred den magiska 30 % gränsen. Nästan samtidigt kom det första verkliga lågfosfor fodret, Elite LP, vars fosforhalt redan då var endast 0,8 %.

År 1997 överskreds 30 % gränsen med Royal Plus fodret, och samtidigt började vi balansera aminosyra innehållet, vilket innebar en märkbart sänkt kvävebelastning. Detta är kan anses vara då de miljövänliga fodren föddes. Som en enskild innovation kan nämnas Hercules LP-fytasfoder som introducerades är 2009. Med fytastillsats i foder för stor regnbågslax var vi de första i världen.

För miljön är det naturligtvis också viktigt att fodren används rätt. Vi har tillsammans med våra kunder, byggt upp och utvecklat utfodringstabeller enda sedan 1980 talet. Nuförtiden anses dessa mycket exakta.

Diskussionen om fiskodlingens framtidsutsikter globalt sett har senaste tid ökat märkbart. Man börjar nu fokusera på frågor som hållbar utveckling och hållbar produktion, vilket är något som våra foderlösningar och den finländska fiskodlingen redan anpassat sej till.

Huvudlinjerna för våra foder och vår verksamhet står på en plattform varifrån man kan se mycket långt. Samarbete med kunniga fiskodlare, olika myndigheter och anställda inom Raisio koncernens livsmedels- och miljöexpertis hjälper oss att förutspå kommande förändringar på livsmedelsmarknaden i världen. Vi kommer också i framtiden att snabbt reagera på dessa. Vårt utvecklingsarbete för den Finländska fiskodlingens väl fortsätter.